Circospin B.V. respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en/of andere bijzondere privacywetgeving.

 In deze privacyverklaring wordt aan u uitgelegd welke persoonsgegevens Circospin B.V. van u verwerkt, waarom wij dit doen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Ook geven wij aan hoe en waar u een klacht kunt indienen.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Circospin B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan Pijlkruid 77 (2408 LJ) te Alphen aan den Rijn en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 82488142. Circospin B.V. is te bereiken per e-mail op info@circospin.nl of per telefoon op 0172-889100.

Welke persoonsgegevens verwerkt Circospin B.V. van u?
Circospin B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, indien u deze aan ons heeft verstrekt en indien u gebruik maakt van de diensten van Circospin B.V. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerken:
          NAW-gegevens
          Betalingsgegevens
          E-mail adressen
          Telefoonnummers

Waarom verwerkt Circospin B.V. deze persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
          Het afhandelen van uw betaling
          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe beveiligt Circospin B.V. uw persoonsgegevens?
Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk behandeld. Wij zorgen ervoor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Circospin B.V. door ons een e-mail te sturen of te bellen.

Deelt Circospin B.V. uw persoonsgegevens met derden?
Circospin B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden alleen indien het delen noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst die Circospin B.V. met u heeft gesloten, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Met deze derden, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Circospin B.V. een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat ook zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben zoals die wij zelf hanteren.

Waar slaat Circospin B.V. uw persoonsgegevens op?
Opslag van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Economische Ruimte (EER), en met name in Nederland. Indien er toch opslag buiten de EER zal plaatsvinden, zal Circospin B.V. daarvoor voorafgaand expliciete toestemming vragen aan u. Tevens zal Circospin B.V. ervoor zorgdragen dat er aanvullende waarborgen zijn met betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Doet Circospin B.V. aan geautomatiseerde besluitvorming of profiling?
Circospin B.V. doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

Hoelang bewaart Circospin B.V. uw persoonsgegevens?
Circospin B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben gekregen alsmede een redelijke periode daarna voor eventuele administratieve en financiële afwikkeling van uw opdracht. Circospin B.V. kan uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien u daar uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor verleent. Tenslotte kan Circospin B.V. uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien Circospin B.V. daartoe wettelijk verplicht wordt.

Zijn de afgesproken of de wettelijke termijnen verlopen, dan verwijdert Circospin B.V. uw persoonsgegevens.

Circospin B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen voor de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens:  Circospin B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Worden er persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen bij bezoek aan de website van Circospin B.V.?
Wanneer de webpagina van Circospin B.V., https://www.circospin.nl door u wordt bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: 
          Browsercookies

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om die webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Om efficiënt en aangenaam zaken te doen met Circospin B.V. of via onze websites, wordt gebruikt gemaakt van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die door uw internetbrowser worden opgeslagen op uw computer. Circospin B.V. gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Hierdoor hoeft u niet telkens dezelfde benodigde gegevens in te voeren. Door dit gebruik is het mogelijk om onze diensten te verbeteren, de functionaliteit van onze website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Het gebruik van cookies betekent niet dat wij alles over u weten; Het betreft summiere informatie. Circospin B.V. gebruikt deze cookies om uw gemak te optimaliseren. Het is niet onze intentie om een inbreuk te plegen op uw privacy tijdens het gebruik van de website. Het is mogelijk om de instellingen van uw browser zodanig in te stellen dat er geen informatie op uw computer wordt opgeslagen of dat u voorafgaande wordt geïnformeerd over het gebruik van deze cookies.

Daarnaast gebruiken wij ook Google Analytics om de diensten op de website bij te houden en rapportages te ontvangen over de bezoekersaantallen. De informatie, welke Google verkrijgt is geanonimiseerd en niet voorzien van uw IP-adres. De verkregen informatie kan Google aan derden verstrekken als Google de informatie door derden laat verwerken of indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht. Als u het verzamelen van deze anonieme gegevens wilt voorkomen, adviseren wij u om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren. U kunt zich afmelden voor Google’s advertentiecookie [https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout], of Google Anlytics-cookies blokkeren door het installeren van de opt-out plugin. Afmelden is ook mogelijk op de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative.

De informatie, welke Google verkrijgt, wordt opgeslagen in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de regels van het Privacy Shield, waarmee zij een passend beschermingsniveau zoals bedoeld in de AVG kunnen aanbieden.

Welke rechten heeft u onder de AVG?
U heeft als betrokkene onder de AVG de volgende rechten:
          Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
          Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht worden uw persoonsgegevens direct na het verstrijken van deze bewaarplicht verwijderd;
          Recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
          Recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
          Recht om vergeten te worden;
          Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Circospin B.V. zal uw verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw recht(en) binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen. Bij complexe verzoeken kan de termijn eenmalig met 4 weken verlengd worden. Bij de behandeling maakt Circospin B.V. gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze deugdelijk motiveren.

Indien Circospin B.V. optreedt als verwerker en andere partij de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is, dan zal Circospin B.V. uw verzoek(en) zo snel mogelijk doorzetten naar de verwerkingsverantwoordelijke. U ontvangt in dat geval een reactie op uw verzoek(en) van de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Het is mogelijk dat ondanks ons zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens u alsnog ergens ontevreden over bent. In dat geval kunt u zich tot de volgende adres richten voor informatie over voor het indienen van een klacht: Marco Pastoor, m.pastoor@circospin.nl, 0651696130.

Daarnaast kunt u het contactformulier op de website invullen.

Mocht u over de afhandeling van uw klacht ontevreden zijn, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website van www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, maar u kunt ook een brief sturen naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 933374
2509 AJ Den Haag
0900-2001201

Vermeld dan altijd in uw brief over welke persoonsgegevens en welke organisatie het gaat, of u al eerder contact heeft gehad met die organisatie en hoe zij hebben gereageerd op uw klacht. Tevens geeft u aan wat u met de klacht wilt bereiken.

Wijziging privacyverklaring
Circospin B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG en andere privacywetgeving. Op de website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op de website is gepubliceerd.

Circospin B.V.
december 2021